Hírek,Információk
Tanácsadásokról
Elérhetőseg
Dokumentumok
GYIK
Kérdések
Adatbázis
Regisztracio | Elfelejtett jelszo | Bejelentkezes:

TÁMOP-5.5.1./A-10/1 Az önkéntesség általános bemutatása | Közérdekű önkéntes tevékenység

AZ ÖNKÉNTESSÉG

   Magyarországon az önkéntes munkát 2005. óta szabályozza a törvényhozó (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény). Mind a szervezetekre, akik önkéntest kívánnak foglalkoztatni, mind pedig magára az önkéntesre különböző kötelezettségeket ró a törvény, hogy a rendszer átlátható legyen. Alapvetően a következő információkra van szüksége azoknak, akik ilyen tevékenységet kívánnak végezni, vagy ebben a formában akarnak valakit foglalkoztatni. Ki kell emelni, hogy az önkéntesség vonatkozásában csak a közérdekű önkéntes tevékenyégre vonatkoznak a szabályok! Az alábbiakban ismertetett információk nem teljes körűek. Számos esetben el lehet térni az általános szabályoktól, mert speciális helyzetről van épp szó. Erre jó példa, hogy az önkéntes szerződést írásba kell foglalni. DE, ha valamely szervezet csak 5 napra akar egy felnőtt önkéntessel szerződni, nem kötelesek az írásos megállapodásra. Épp emiatt, ha bármilyen kérdése merül fel, vagy az alábbi ismertetőben nem találja meg a választ teljes körűen, úgy írásban, a regisztrációt követően teljeskörű felvilágosítást tudunk nyújtani.

Mi az önkéntesség?

Czike Klára - Kuti Éva megfogalmazása szerint "olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó érdekében személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Az önkéntes tevékenység közvetlen anyagi haszonnal nem jár annak végzője számára, továbbá az önkéntes nem helyettesíti a fizetett munkaerőt. Az önkéntes nem elsősorban saját családjának segít, munkálkodása hozzáadott értékként jelenik meg a fogadó szervezet életében. A tevékenység megvalósulhat non-profit, civil szervezet, vagy állami intézmény-, ritkább esetben for-profit szervezet (cégek, vállalkozások) keretein belül. Előnye, hogy elősegíti a társadalmi beilleszkedést, hozzájárul a szegénység, a kirekesztődés csökkentéséhez és a teljes foglalkoztatottsághoz. Az önkéntesség segít környezetünk és közösségünk jobbá tételében." Alapvetően az önkéntes tevékenység nem más, mint ellenszolgáltatás nélkül végzett munka.

Mit nevezünk ellenszolgáltatásnak?

Ellenszolgáltatásnak minősül minden olyan vagyoni előny (pl: pénz, utalvány, tárgyi eszköz, ami nem a munkavégzéshez kell, stb...), amelyhez az önkéntes vagy közeli hozzátartozója a közérdekű önkéntes tevékenységhez kapcsolódóan jut. Viszont nem minősül ellenszolgáltatásnak mindaz, ami az önkéntességi feladatok elvégzéséhez kell. Ilyen például munkaruházat, utazási költség, szállás költség, étkezési költség, vagy akár a képzési díj.

Milyen szervezetek fogadhatnak önkénteseket?

 • önkormányzat, kisebbségi önkormányzat,
 • költségvetési szerv,
 • a magyarországi székhelyű közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezet,
 • a magyarországi székhelyű egyházi jogi személy,
 • szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, illetve intézmény,
 • egészségügyi szolgáltató,
 • közoktatási intézmény,
 • felsőoktatási intézmény,
 • muzeális intézmény,
 • nyilvános könyvtár,
 • közlevéltár,
 • nyilvános magánlevéltár,
 • közművelődési intézmény.
A felsorolás pusztán a szervezet formájára vonatkozik. Ám nem mindegy, hogy milyen tevékenyégre kívánják igénybe venni az önkénteseket, ugyanis bármilyen feladatot nem láthatnak el ebben a formában. Például egy költségvetési szerv csak az alapfeladatai ellátásához vehet igénybe közérdekű önkéntes segítséget, ha ettől eltérő munkát kíván végeztetni, azt már nem teheti meg ilyen módon.

Ki lehet önkéntes?

A cselekvőképes személy, a korlátozottan cselekvőképes személy, valamint a tízedik életévét betöltött gyerek, aki a kiskorúsága miatt cselekvőképtelen.

Hogyan lehet az önkéntes jogviszonyt létesíteni?

A közérdekű önkéntes tevékenység önkéntes jogviszony keretében végezhető, amely a fogadó szervezet és az önkéntes között megkötött önkéntes szerződéssel jön létre. Az önkéntes szerződésben meg kell határozni:
 • a tevékenység tartalmát,
 • a tevékenység ellátásának helyét,
 • a tevékenységre fordítandó időt és a pihenőidőt,
 • azokat a juttatásokat, amelyeket az önkéntesnek biztosítanak,
 • rendelkezni kell az önkéntes szerződés megszűnésének esetére is.
Alapvetően írásba kell foglalni a szerződést. Kiskorú és korlátozottan cselekvőképtelen személy esetében, pedig minden esetben kell a törvényes képviselője hozzájárulása. Ezen túlmenően be is kell jelenteni az önkéntest. Ezt egy formanyomtatványon kell megtenni, melyet itt érhet el.

Milyen tevékenységet láthat el az önkéntes?

Alapvetően minden tevékenységet elláthat, amelyre vonatkozóan megfelel a jogszabályokban meghatározott képesítési, egészségügyi, nyilvántartásba vételi és egyéb feltételeknek. Viszont ezen túlmenően előfordulhat, hogy bizonyos tevékenységet nem lehet ellátni az önkéntesség keretében, mert például jogszabály kizárja azt. Például ha valaki munkavállalója a fogadó szervezetnek, akkor önkéntesként ugyanazt a feladatot nem láthatja el.

Hogyan szűnik meg az önkéntes megállapodás?

 • az önkéntes halálával vagy cselekvőképtelenné válásával,
 • a fogadó szervezet jogutód nélküli megszűnésével, természetes személy esetén halálával,
 • a vállalt közérdekű önkéntes tevékenység teljesítésével,
 • a szerződésben meghatározott idő lejártával, vagy feltétel bekövetkeztével,
 • közös megegyezéssel,
 • felmondással, ez akár azonnali hatályú is lehet, ha ezt korábban nem zárták ki, vagy esetleg jogszabály nem zárja ki.
 • A fogadó szervezet önkéntesek foglalkoztatásának megtiltásáról rendelkező határozat jogerőre emelkedésével.

Hogyan szerezzünk önkéntest, hogyan legyünk önkéntesek?

Magyarországon az önkéntesség egyre elterjedtebb tevékenyég. Hasznos magának a szervezetnek, mivel ingyenesen jut munkaerőhöz, aki a sikerességét javíthatja, hatékonyabban láthatja el feladatát. Magának az önkéntesnek is hasznos, mivel munkatapasztalatot szerezhet a leendő munkavállaló, hasznos tevékenységet végezhet, továbbá a munkanélküliség csökkenése is előnyként jelenik meg. Az önkéntességgel kapcsolatosan számos kérdés merülhet még fel, amelyre szervezetünk egy akkreditált 30 órás képzés keretében ad választ, és készíti fel a szervezeteket az önkéntességgel kapcsolatos teendőkre. A képzésünk ingyenes. A következő képzési időpont várhatóan 2011. februárjában lesz. Mivel jelentős az érdeklődés, így kérjük, hogy részvételi szándékát jelezze felénk az űrlapunk kitöltésével. A további részletekről e-mailben értesítjük. Felhívjuk figyelmét, hogy az érdeklődőket a jelentkezésük sorrendjében, a létszámkeretünk eléréséig áll módunkban fogadni.

Közérdekű önkéntesség

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről

Törvény szövege:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500088.TV

Közérdekű önkéntes tevékenységet folytató szervezetek keresése:
http://www.civil.info.hu/modules/Voluntaries

Egyéb:
Bejelentkezési lap kitöltése vagy letöltése
Önkéntes Törvény Kiadvány 2005
Kapcsolódó segédanyagok a civil. info honlapon

„A közérdekű önkéntes foglalkoztatása révén járó kedvezmények igénybe vételéhez a fogadó szervezetnek be kell jelentkeznie a Minisztérium nyilvántartásába. Ennek első lépése a bejelentési lap kitöltése, amely erről az oldalról letölthető, illetve a törvény mellékleteként is megtalálható. A fogadó szervezet a későbbiekben azt is köteles jelezni, ha a bejelentkezési lapon feltüntetett adatok megváltoztak.


A bejelentkezési laphoz csatolandó kötelező mellékletek felsorolását a törvény 11. §-a tartalmazza. Ezek a következők:
1. helyi önkormányzatok társulása esetén a társulási megállapodás másolata,
2. közhasznú, kiemelkedően közhasznú civil szervezet esetében
- a hatályos létesítő okirat másolata,
- a nyilvántartásba vétel 30 napnál nem régebbi igazolása, amelyet az illetékes bíróság állít ki,
3. egyházi jogi személy esetén a nyilvántartásba vétel igazolása az egyházi jogi személy adatairól, amelyet az illetékes bíróság állít ki. Ha a fogadó szervezet egyházi jogi személy szervezeti egysége, akkor mellékelni kell az egyházi jogi személy erre vonatkozó nyilatkozatát,
4. intézmény, illetve annak fenntartója esetén a bejelentéshez mellékelni kell annak igazolását, hogy az intézmény jogszerűen működik. Ha az intézmény fenntartója társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, egyházi jogi személy, közhasznú vagy gazdasági társaság, mellékelni kell a szervezet adatairól szóló, 30 napnál nem régebbi bírósági igazolást. Ha az intézmény fenntartója egyéni vállalkozó, akkor kötelező a vállalkozói engedély másolatát mellékelni.

A bejelentkezési lapot és a mellékleteket a következő címre kell beküldeni: Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Esélyegyenlőségi Főosztály
1054 Budapest, Akadémia u. 3.
A Minisztérium a fogadó szervezetek nyilvántartását a www.civil.info.hu honlapon teszi közzé. A nyilvántartásban szereplő adatokat átadja a munkabiztonsági és munkaügyi ellenőrzés szerveinek az önkéntesek jogszabályszerű foglalkoztatásának ellenőrzése érdekében.

Kapcsolódó honlapok:
www.viapacis.ngo.hu
www.mobilitas.hu
www.onkentes.hu
www.onkentes.lap.hu

Forrás és további infó: www.civil.info.hu.

Magyarországi Magiszter Alapítvány önkénteseinek listája a projekt ideje alatt

 1. Papp Zoltán
 2. György Gábor
 3. Szabó Mariann
 4. Szabó László
 5. Varga Edina
 6. Dorogi Mónika
 7. Csurkáné Illés Julianna
 8. Demeter Adrienn
 9. Pálinkás Nóra
 10. Molnár Róbert